2015 Tất cả các trường công lập sẽ tăng học phí

Đánh giá bài viết :

Nghị định được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa thông qua nêu rõ lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2018. Trong đó từ năm 2015 đến 2018 được chia thành ba giai đoạn.

2015-tat-ca-cac-truong-cong-lap-se-tang-hoc-phi-2

Lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục

Giai đoạn 2015-2016

Cụ thể năm 2015, Mức giá dịch vụ giáo dục chưa được tính các khoản khấu hao tài sản cố định. Mức giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước được tính bằng tổng chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị; Chi phí vật tư, văn phòng phẩm; Các chi phí về công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy.

Giai đoạn 2016-2017

Sang năm 2016, ngoài các chi phí được tính như năm 2015, mức giá này còn được tính thêm chi phí quản lý chung của đơn vị (bào gồm các loại chi phí: vật tư, văn phòng phẩm, điện nước , công cụ dụng cụ và các chi phí quản lý như: chi phí phục vụ ban giám đốc, các phòng, ban của bộ phận quản lý hành chính trong đơn vị). Trong năm 2016 chưa được tính thêm chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ giáo dục.

Giai đoạn 2017-2018

Sang đến năm 2018, mức giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước được tính đủ chi phí và các mức tích lũy hợp lý.

Dự thảo cũng nêu rõ các đơn vị có thể thực hiện trước lộ trình. Tuy nhiên vẫn phải bám sát theo các quy định của Nhà nước về mức giá cụ thể hoặc khung giá phù hợp với từng loại dịch vụ giáo dục, đào tạo.

2015-tat-ca-cac-truong-cong-lap-se-tang-hoc-phi-3

Cách tính học phí với từng loại hình giáo dục:

Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ hoàn toàn:

Được tự quyết định mức học phí nhưng không được cao hơn mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước.

Tùy theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, mức học phí trong ngành cụ thể có thể cao hoặc thấp hơn mức giá đào tạo bình quân tối đa. Tuy nhiên vẫn phải bảo đảm mức giá không vượt quá giới hạn mức giá đào tạo tối đa.

Đơn vị phải đảm bảo công khai mức giá đào tạo cho người học trước khi tuyển sinh. Nếu sinh viên là đối tượng chính sách sẽ được Nhà nước hỗ trợ đến mức trần học phí do Chính phủ quy định.

Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo tự chủ, mức học phí nằm trong phạm vi khung giá dịch vụ giáo dục, đào tạo do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Đơn vị tự đặt mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ. Trong trường hợp có quy định cụ thể về giá dịch vụ giáo dục, đào tạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thu theo mức giá do cơ quan nhà nước quy định.

2015-tat-ca-cac-truong-cong-lap-se-tang-hoc-phi-1

Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục chưa tự chủ:

Đơn vị thu theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nếu Nhà nước có quy định các mức giá cụ thể. Trường hợp quy định khung giá thì mức giá cụ thể được tính theo lộ trình tính giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo sự phân cấp của Chính phủ để áp dụng thống nhất theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị căn cứ theo quy định của pháp luật về giá để xác định giá dịch vụ.

Cùng với quy định về mức giá, Nghị định cũng quy định các nội dung liên quan như thu, chi trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

(Tổng hợp)/Người đưa tin