khung chương trình đại học luật

Khung chương trình đào tạo đại học ngành luật

chuong trinh dai hoc luat

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH LUẬT HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số  2766 /QĐ-ĐT ngày 27  tháng  09  năm 2010) Follow